Free Assessment

Algemene Voorwaarden

Duidelijke afspraken zijn belangrijk. Zie hieronder mijn algemene voorwaarden en laat het me vooral weten als je vragen hebt!

(For now, only in Dutch. Please contact me if you have any questions.)

Artikel 1 - Definities 

1.   RSWebsite Studio, gevestigdte Amsterdam,KvK-nummer 70949654,wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2.   De wederpartij van dienstverlener wordt indeze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3.   Partijen zijn dienstverlener enopdrachtgever samen. 

4.   Met de overeenkomst wordt bedoeld deovereenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing opalle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen vandiensten of goederen door of namens dienstverlener.

2.   Afwijken van deze voorwaarden kan alleenals dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3.   De overeenkomst bevat voor dienstverlenersteeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3- Betaling

1.   Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaaldzijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt ofop de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

2.   Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting ofverrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het doordienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.

3.   Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomentermijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodigis, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingenop te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeftvoldaan. 

4.   Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener totinvordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voorrekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hijnaast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijkeincassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. Deincassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voorbuitengerechtelijke incassokosten. 

5.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance vanbetaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op deopdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

6.   Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van deopdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesprokenprijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4 - Aanbiedingen en offertes

1.   De aanbiedingen van dienstverlener zijnhooguit 2 maanden geldig, tenzij in het aanbod een anderetermijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gesteldetermijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2.   Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgeverbij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzijpartijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.   Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voornabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 - Prijzen

1.   De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlenergenoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen,tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.   De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekendzijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet kondenworden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot standkomen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

3.   Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij detotstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

4.   Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief metbetrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijkbestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarievenvan dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamhedenverricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.   Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren isafgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbijdienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien derichtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverleneropdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te latenvervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 - Prijsindexering 

1.   De bij het aangaan van de overeenkomstovereengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat momentgehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever teberekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

2.   Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedigmogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 7 - Informatieverstrekking door opdrachtgever

1.   Opdrachtgever stelt alle informatie dievoor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.

2.   Opdrachtgever is verplicht alle gegevens enbescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoerenvan de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze terbeschikking te stellen 

3.   Opdrachtgever staat in voor de juistheid,volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikkinggestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn,voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.   Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voorelke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan hetin het eerste lid van dit artikel gestelde. 

5.   Indien en voor zover opdrachtgever ditverzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.

6.   Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig ofniet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheidenbeschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dankomen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekeningvan opdrachtgever.

Artikel 8 - Intrekking opdracht

1.   Het staat opdrachtgever vrij om de opdrachtaan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.

2.   Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt,is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten vandienstverlener te betalen.

Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst 

1.   Dienstverlener voert de overeenkomst naarbeste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2.   Dienstverlener heeft het recht omwerkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.   De uitvoering geschiedt in onderlingoverleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesprokenvoorschot.

4.   Het is de verantwoordelijkheid vanopdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

 Artikel 10 - Contractduur opdracht

1.   De overeenkomst tussen opdrachtgever endienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van deovereenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijkanders zijn overeengekomen.

2.   Zijn partijen binnen de looptijd van deovereenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijnovereengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding vandeze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11 - Wijziging van de overeenkomst

1.   Indien tijdens de uitvoering van deovereenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdrachtnoodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomstdienovereenkomstig aan.

2.   Indien partijen overeenkomen dat deovereenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing vande uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgeverhiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.   Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomstfinanciële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverleneropdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

4.   Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeftdienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van deovereenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 Artikel 12 - Overmacht

1.   In aanvulling op het bepaalde in artikel6:75 BW geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming vanenige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan wordentoegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijkeomstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegensopdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakomingvan zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van dienstverlener kan wordenverlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties vantoeleveranciers of andere derden, stroom­storingen, computervirussen,stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

2.   Indien zich een situatie als hiervoorbedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingenjegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschortzolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in devorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijenhet recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.   Dienstverlener is in het geval als bedoeldin het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enigeschade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enigvoordeel geniet.

 Artikel 13 - Verrekening

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om eenschuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering opdienstverlener. 

Artikel 14 - Opschorting

Opdrachtgever doet afstand van het recht om denakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op teschorten.

 Artikel 15 - Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnenniet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van deandere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijkewerking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 Artikel 16 - Verval van de vordering

Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt doordienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit deaansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt nietuitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 17 -Garantie 

Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenendkarakter aangegaan, welke voor RSWebsite Studio enkel een inspanningsverplichting bevat en dusgeen resultaatsverplichting. 

Artikel 18 - Verzekering

1.   Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijnvoor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken vandienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die ondereigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd tehouden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.

2.   Opdrachtgever geeft op eerste verzoek depolis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid schade

1.   Dienstverlener is niet aansprakelijk voorschade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schadeopzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt. 

2.   In het geval dat dienstverlener eenschadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meerdan het honorarium. 

3.   Iedere aansprakelijkheid voor schade,voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst,is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door degesloten (beroeps)aansprake­lijk­heidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Ditbedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens dedesbetreffende polis.

4.   De aansprakelijkheidsbeperking geldt ookals dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct ofindirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de doordienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur,software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

5.   Niet uitgesloten is de aansprakelijkheidvan dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewusteroekeloosheid van dienstverlener, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

Artikel 20 - Aansprakelijkheid opdrachtgever

1.   Ingeval een opdracht wordt verstrekt doormeer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor debedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigdzijn. 

2.   Wordt een opdracht middellijk ofonmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon,dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvooris vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de(mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door derechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor debetaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek vanopdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name vanopdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld. 

Artikel 21 - Vrijwaring 

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alleaanspraken van derden, die verband houden met de doordienstverlener geleverde goederen en/of diensten. 

Artikel 22 - Klachtplicht 

1.   Opdrachtgever is verplicht klachten over deverrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. Deklacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

2.   Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, datdienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten danzijn overeengekomen. 

Artikel 23 - Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

1.   De bij opdrachtgever aanwezige zakenen geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdatopdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kandienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zakenterugnemen.

2.   Indien de overeengekomen vooruit te betalenbedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht omde werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog isvoldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan indat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.

3.   Dienstverlener is niet bevoegd de onderzijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijzete bezwaren.

4.   Indien zaken nog niet zijn geleverd, maarde overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan,heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverdtotdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

5.   In geval van liquidatie, insolventie ofsurseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen vanopdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 24 - Intellectueel eigendom

1.   Tenzij partijen schriftelijk anders zijnovereengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten(waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht,etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens ofandere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

2.   De genoemde intellectuele absolute rechtenmogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener wordengekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijzeworden gebruikt.

3.   Opdrachtgever verplicht zich totgeheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gesteldevertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder gevalverstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens.Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bijde uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht opte leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 25- Geheimhouding

1.   Ieder der partijen houdt de informatie die hij(in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatiebetreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoedendat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kanverwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen,geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel degenoemde informatie ook geheimhoudt.

2.   De in het eerste lid van dit artikelgenoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a.   die op het moment dat de ontvanger dezeinformatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder eenschending door de ontvangende partij van een op hem rustendegeheimhoudingsplicht

b.   waarvan de ontvangende partij kan bewijzendat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door deandere partij

c.   die de ontvangende partij van een derdeheeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan deontvangende partij te verstrekken

d.   die door de ontvangende partij openbaarwordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht

3.   De in dit artikel omschrevengeheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor eenperiode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 26 - Boeteop overtreding geheimhoudingsplicht 

1.   Overtreedt opdrachtgever het artikel vandeze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever tenbehoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding endaarnaast een bedrag van € 500 voorelke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aanopdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren vandeze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedurebenodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

2.   Het verbeuren van de in het eerste lid vandit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten vandienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding tevorderen.

Artikel 27- Niet-overname personeel

Opdrachtgever neemt geen medewerkers vandienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering vandeze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bijde uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszinsdirect of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd vande overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt éénuitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afsprakenmaken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 28 - Wijziging algemene voorwaarden

1.   RS Website Studio is gerechtigd deze algemene voorwaarden tewijzigen of aan te vullen. 

2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde wordendoorgevoerd. 

3.   Grote inhoudelijke wijzigingen zal RS WebsiteStudio zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Artikel 29 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend hetNederlands recht van toepassing. 

2.   De Nederlandse rechter in het arrondissement waar RS WebsiteStudio is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd omkennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wetdwingend anders voorschrijft.

Artikel30 - Toeschrijving

Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt met behulpvan Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingvanaf: 01 april 2024

Rob Swagten

DRAG
SCROLL